ZAXY
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Menu

Darmowa dostawa od 150 zł

Regulaminy


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZAXY
 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.zaxy.pl
 
Sprzedawcą jest spółka
Intermax Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 121 wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu,  VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000775244.
Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 876 22 06 589, Regon: 871638530
Sprzedawca  zwany jest zamiennie „Usługodawcą”.
 
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00): 601 748 095
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@zaxy.pl

 
 
§ 1 Definicje
 
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.zaxy.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 
 
§ 2 Zasady ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.zaxy.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.sklep.zaxy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną/hurtową obuwia za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.sklep.zaxy.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. przeglądarka internetowa Chrome, Mozilla, IE lub inna w wersji włączoną obsługą niezbędnych aplikacji […]
b. minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli;
c. system operacyjny spełniający wymagania do obsługi stron www
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z sieci Internet;
- korzystania z treści zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu jedynie w ramach użytku osobistego;
- niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku Klienci zostaną o tym powiadomieni;
8. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 
§ 3 Składanie zamówień
 
1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego.
2. Warunkiem rejestracji oraz dokonania Zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.sklep.zaxy.pl
4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z klientem nie będzie możliwy w ciągu najbliższych  dwóch dni roboczych, Sprzedający ma prawo do niezwłocznego anulowania zamówienia.
7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.
8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”- Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz samego Zamówienia.  W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami.
11. Przed wysłaniem Zamówienia, na ekranie zostanie wyświetlona informacja dotycząca w szczególności:
- Przedmiotu Zamówienia;
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
- wybranej metody płatności;
- wybranego sposobu dostawy;
- czasu dostawy;
- terminu płatności.
12. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz jego akceptacja.
13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia, zawierającą wskazane w § 3  11. elementy. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta  powyższej wiadomości.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas realizacji zamówienia.
 
§ 4 Koszty i termin wysyłki
 
1. Dostawa Towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta  w formularzu Zamówienia.
2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
4. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu i wynosi od 1 do 5 dni. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. 
5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili na stronie „Dostawa”.
 
§ 5 Płatności
 
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.zaxy.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić „za pobraniem” (płatność kurierowi przy odbiorze towaru).
4.Płatności można dokonać za pomocą Płatności Shoper - operatorem płatności jest Blue Media S.A. (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. - www.bluemedia.pl)
  
§ 6 Odstąpienie od umowy
 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia doręczenia towaru . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, niezbędny dla uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.
5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
6. W przypadku zwrotu zamówienia opłaconego metodą szybkiego przelewu (natychmiastowego)lub karty płatniczej środki zostaną zwrócone na rachunek podpięty pod w/w metodę płatności.

 
§ 7 Procedura reklamacji
 
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. Reklamacje należy składać listownie na adres Usługodawcy bądź poprzez e-mail.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, zawierającym opis wady i dzień jej powstania oraz sposób kontaktu z klientem. Wniosek reklamacyjny dostępny jest pod adresem: FORMULARZ REKLAMACJI
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu  reklamacji oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia listownie lub poprzez adres e-mail. Termin rozpatrzenia reklamacji uznaje się za zachowany  z dniem nadania  przesyłki listownej lub korespondencji e-mail przez sprzedawcę.  
 
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca, którego dane oraz adres siedziby zostały określone na początku niniejszego regulaminu jako Sprzedawcy.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży, w związku z tym mogą być
przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta, organom administracji, sądom lub komornikom, a także podmiotom windykacyjnym. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie, ale brak ich przekazania uniemożliwi realizację umowy

3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu otrzymania od klienta wniosku o ich usunięcie, z zastrzeżeniem minimalnego okresu jaki wynika z przepisów prawa podatkowego, tj. 5 lat licząc do 1 styczna roku następnego po roku, w którym do realizacji umowy doszło.

4. Klientom przysługuje prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora.

5. Klienci mogą wnieść o ograniczenie przetwarzania, a także mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. We wszystkich przypadkach, w których przetwarzanie odbywało by się na podstawie zgody, o czym Klient zostanie poinformowany w osobnym komunikacie, przysługuje mu prawo do jej cofnięcia w każdym momencie.

7. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podane przez Klientów dane osobowe poddawane są zautomatyzowanemu profilowaniu, ale na tej podstawie nie są podejmowane żadne decyzje wywołujące skutki prawne lub, które wpływały by na Klientów w podobny sposób.
9. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@zaxy.pl
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


 
 
§ 9 Zmiana Regulaminu
 
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 
§ 10 Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 Poz. 827 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 


Bon upominkowy 

Regulamin dla klientów indywidualnych 

 

Wydawca - ZAXY: Intermax Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 121, 86-300 Grudziądz wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000775244, Kapitał zakładowy: 578 500,00 ZŁ zwana dalej „Wydawcą”. 

Bon upominkowy - papierowy bon towarowy wydany na okaziciela, zawierający kwotę wyrażoną w PLN oraz datę ważności, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym ZAXY “bon upominkowy” .

Nabywca - osoba, firma lub instytucja, która zakupiła bon upominkowy ZAXY;

Użytkownik - każdorazowy posiadacz bonu upominkowego ZAXY;

Towary - produkty oferowane do sprzedaży na sklep.zaxy.pl

 

§ 1 Warunki ogólne

 

 1. Bon upominkowy ZAXY może być użyty wyłącznie w sklepie internetowym sklep.zaxy.pl

 2. Bon upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony.

 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bony upominkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.

 4. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia bonu upominkowego.

 5. Bon upominkowy posiada indywidualny, uzgodniony z Nabywcą, termin ważności.

 

§ 2 Bon upominkowy

 

 1. Bon upominkowy jest wydawany w nominale: 50/100/200 PLN.

 2. Bon upominkowy opatrzony jest datą ważności (12 miesięcy od daty nabycia) oraz numerem seryjnym.

  

§ 3 Zakup bonu upominkowe

 

 1. Zakup bonu upominkowego następuje po cenie nominalnej.

 2. Przy zakupie Bonu upominkowego nie są uwzględniane żadne rabaty.

 

§ 4 Realizacja bonu upominkowego

 

 1. Bon upominkowy może zostać wymieniony na dowolną parę butów oferowaną w sklepie internetowym sklep.zaxy.pl.

 2. Bon upominkowy stanowi pełnowartościową formę płatności.

 3. Przy realizacji bonu upominkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż wartość nominalna bonu upominkowego.

 4. Bon upominkowy jest jednorazowego użytku. Reszta środków pieniężnych, pozostała po zrealizowaniu bonu nie podlega zwrotowi i możliwości ponownej realizacji.

 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny płatnością elektroniczną, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna bonu upominkowego.

 6. Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się bonem upominkowym tylko jeden raz.

 7. Nabywca lub Użytkownik, podczas jednej transakcji, może połączyć kilka bonów upominkowych - sumując nominały tych bonów.

 8. Wydawca ma prawo odmówić tymczasowo realizacji bonu upominkowego w przypadku braku technicznej możliwości realizacji bonu upominkowego (np. brak możliwości weryfikacji numeru seryjnego bonu upominkowego w systemie informatycznym, uszkodzenie papierowej wersji bonu upominkowego).

  

§ 5 Rodzaje i aktywacja Bonów upominkowych ZAXY

 

 1. Bony upominkowe są tylko i wyłącznie na okaziciela.

 2. Nabywca otrzymuje już aktywny bon upominkowy.

 3. Potwierdzeniem aktywacji bonu upominkowego jest nota księgowa, faktura lub paragon fiskalny.

  

§ 6 Rozliczenia bonów upominkowych

 

 1. Nabywca w chwili wydania bonu upominkowego otrzymuje od Wydawcy Potwierdzenie wydania bonu upominkowego (notę księgową) potwierdzające nabycie, wartość nominalną oraz termin ważności nabywanych bonów upominkowych ZAXY.

 1. Dokument sprzedaży tj. paragon/faktura zostanie wystawiony w momencie realizacji bonu upominkowego dla jego okaziciela.

 

§ 7 Zwrot Towarów

 

 1. W przypadku zwrotu Towarów (dot. zwrotów reklamacyjnych), zakupionych w sklepie internetowym ZAXY przy użyciu bonu upominkowego, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu obuwia, przelewem na konto. Warunkiem zwrotu obuwia zakupionej na sklep.zaxy.pl z użyciem bonu upominkowego, jest uprzednie podanie konta, na które niniejszy zwrot ma zostać dokonany.

 2. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dokumentu poświadczającego zakup Towaru przy użyciu bonu upominkowego ZAXY.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu upominkowego ZAXY oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 2. Bon upominkowy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

 3. Bon upominkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest oficjalnym środkiem płatniczym. Bon upominkowy ZAXY stanowi formę bonu towarowego.

 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

 5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem sklep.zaxy.pl. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej sklep.zaxy.pl.

 

 


 

 

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium